Dane osobowe – klauzula informacyjna

Zgodnie z  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20216 str. 1), Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 14.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa adres e-mail: iod@msit.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadania polegającego na organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu, zwanego dalej „ETS”, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. działanie w interesie publicznym,
  • realizacji obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W celu określonym w pkt 3 administrator przetwarza imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji organizatorów wydarzeń ETS oraz inne dane (np. nr telefonu lub adres poczty elektronicznej), jeśli zostały przez organizatorów wydarzeń ETS udostępnione, jednakże brak udostępnienia danych uniemożliwi udział w wydarzeniach ETS.
 5. Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowań ETS. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia ich przetwarzania, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie z art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
  • Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.